5 phrases to compliment your co-workers

nǐ jīn tiān kàn shàng qù qì sè hěn hǎo
你今天看上去气色很好。
You look great today.

nǐ kàn shàng qù zhēn jīng shen
你看上去真精神。
You”re looking sharp!

gàn de hǎo
干得好!
You did a great job.

nǐ shì wǒmen de jiāo’ào
你是我们的骄傲。
We’re so proud of you.

wǒ duì nǐ de gōng zuò fēi cháng mǎn yì
我对你的工作非常满意。
I’m very pleased with your work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *